ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI NA NOWYCH ZASADACH

Błędne zgłoszenie wierzytelności może skutkować utratą prawa występowania w postępowaniu Upadłościowym, a tym samym utratę prawa do uczestniczenia w podziale funduszy masy upadłości.

Kluczowa zmiana

Przepisy Prawa upadłościowego obowiązujące od dnia 24 marca 2020r. zakładają, że zgłoszenie wierzytelności należy wysłać bezpośrednio do syndyka, a nie do sędziego-komisarza jak miało to miejsce dotychczas. W treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości wskazana jest osoba syndyka oraz adres na jaki należy wysłać zgłoszenie wierzytelności.

Po czym poznać, że zgłoszenie wierzytelności należy wysłać do syndyka?

O tym czy postępowanie upadłościowe toczy się wedle przepisów obowiązujących od dnia 24 marca 2020r. czy też na „starych zasadach” decyduje dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli wniosek był złożony 24 marca 2020r. lub później to wtedy postępowanie upadłościowe toczy się według nowych zasad i wtedy należy zgłosić wierzytelność bezpośrednio do syndyka. W takim razie jak ustalić czy mamy do czynienia z postępowaniem na nowych zasadach? W pierwszej kolejności wynikać tobędzie z treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości, gdzie wprost jest wskazane do kogo należy zgłosić wierzytelność. W przypadku postępowań, które zostały wszczęte świeżo po nowelizacji mogło dojść omyłkowo do ogłoszenia upadłości na nowych zasadach pomimo, że wniosek został złożony przed dniem 24 marca 2020r. Z ostrożności warto ustalić w Biurze Obsługi Interesanta właściwego Sądu kiedy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Drugim sposobem weryfikacji trybu postępowania jest sprawdzenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym publikowana jest treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Należy pamiętać, że data postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie determinuje tego czy postępowanie upadłościowe toczy się według starych lub nowych przepisów.

Termin zgłoszenia wierzytelności i konsekwencje zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowelizacja Prawa Upadłościowego w zasadniczy sposób usankcjonowała dokonanie zgłoszenia wierzytelności po terminie. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2020r. kwota zryczałtowanych kosztów wyniosła 772,21 zł i ulegać będzie zmianie z roku na rok. Podkreślenia wymaga fakt, że Wierzyciel, jeżeli zgłosił wierzytelność po terminie i chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, musi dokonać zapłaty nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy! Zgłoszenie wierzytelności po terminie nie będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania wyłącznie w sytuacji gdy spóźnione zgłoszenie jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

Wymogi formalne

Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać na formularzu w 2 egzemplarzach. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie jest to wymagane przez ustawę lecz warto do zgłoszenia wierzytelności załączyć kserokopię dowodów stwierdzających wierzytelność.

Podsumowanie

Dokonując zgłoszenia wierzytelności w pierwszej kolejności trzeba pamiętać aby dokonać go do właściwego podmiotu i we właściwym terminie. Dokonanie skutecznego zgłoszenia wierzytelności gwarantuje status Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, a co za tym idzie prawo do udziału w podziale funduszy masy upadłości.