UPADŁOŚĆ PRE-PACK czyli przygotowana likwidacja

upadłość skwierzyna

Czy chcesz ogłosić upadłość i sprzedać majątek na rzecz wskazanego podmiotu? Jeżeli tak to to upadłość PRE-PACK jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Czym jest upadłość PRE-PACK?

Postępowanie PRE-PACK (inaczej przygotowana likwidacja) jest trybem postępowania upadłościowego zakładającego sprzedaż majątku na rzecz wskazanego podmiotu. Może to dotyczyć sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (nieruchomości, nieruchomości lub należności) lub całego przedsiębiorstwa. Tryb ten dostępny jest zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów.

Co wyróżnia PRE-PACK?

Przygotowana likwidacja polega na złożeniu wniosku o zatwierdzenie przez Sąd Upadłościowy warunków sprzedaży określonego składnika majątkowego na rzecz wskazanego podmiotu. Do wniosku załącza się wycenę składnika majątkowego sporządzoną przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Sąd powołuje tymczasowego nadzorcę sądowego mającego za zadanie zbadać, czy cena określona przez biegłego jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Jeżeli powyższe zostanie potwierdzone to Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje nabywcę składnika majątkowego oraz jego cenę. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Kto może nabyć majątek w trybie PRE-PACK?

Każdy! Niemniej jednak w przypadku gdy nabywcą ma być osoba najbliższa lub spółka powiązana czy też członek organu takiej spółki to wprowadzony jest dodatkowy wymóg polegający na dokonaniu kolejnej wyceny przez biegłego sądowego na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wycena ta dokonywana jest przez biegłego powołanego przez Sąd. Tym samym gdy nabywcą ma być podmiot wskazany w art. 128 Prawa upadłościowego, konieczne jest sporządzenie 2 wycen. Jednej na zalecenie wnioskodawcy i składanej wraz wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Drugiej na zlecenia Sądu. Wprowadzenie dodatkowego wymogu wyceny składnika majątkowego w sytuacji gdy nabywcą ma być podmiot powiązany z wnioskodawcą, ma uchronić wierzycieli przed sprzedaniem składników majątkowych po zaniżonych cenach.

Jakie są zalety postępowania PRE-PACK?

Zasadniczą zaletą jest szybkość tego postępowania. Na zasadach ogólnych syndyk musi dokonać wyceny składnika majątkowego. Zazwyczaj dokonywana jest w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, co dodatkowo wydłuża całą procedurę. Następnie syndyk musi wnieść o zatwierdzenie warunków przetargu. Po zatwierdzeniu warunków syndyk organizuje przetarg, który nie zawsze wyłania nabywcę. Od ogłoszenia upadłości do zorganizowania pierwszego przetargu może minąć nawet rok. W postępowaniu PRE-PACK umowa sprzedaży składnika majątkowego następuje w przeciągu 30 dni od dnia poinformowania syndyka o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości.  Tym samym postępowanie w trybie PRE-PACK może zostać ukończone nawet o 2 lata wcześniej niż miało by to miejsce w postępowaniu na zasadach ogólnych. Drugą zaletą jest transfer majątku na rzecz wskazanego podmiotu. Jest to szczególnie istotne w sytuacji upadłości konsumenckiej, kiedy to przy sprzedaży mieszkania lub domu nabywcą może być członek rodziny. Postępowanie PRE-PACK pozwala na szybkie przeprowadzenie postępowania upadłościowego przy równoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli.