UPADŁOŚĆ PRE-PACK najkorzystniejsza dla wierzycieli

upadłości pełnomocnik

Jeżeli otrzymałeś z Sądu Upadłościowego wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie PRE-PACK, wiedz, że jest to propozycja szybkiego zaspokojenia Twoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Czym jest upadłość PRE-PACK?

Postępowanie PRE-PACK (inaczej przygotowana likwidacja) jest trybem postępowania upadłościowego zakładającego sprzedaż majątku na rzecz wskazanego podmiotu. Może to dotyczyć sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (nieruchomości, nieruchomości lub należności) lub całego przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści daje wierzycielom PRE-PACK?

W postępowaniu PRE-PACK wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Dłużnik zobowiązany jest dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży określonego składnika majątkowego (dalej jako „Wniosek”). Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia tylu odpisów Wniosku ile jest wierzycieli zabezpieczonych na majątku objętym Wnioskiem. Zazwyczaj takimi wierzycielami są banki, Skarb Państwa lub ZUS, którzy posiadają zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach będących przedmiotem Wniosku. Sąd doręcza wierzycielom Wniosek celem ustosunkowanie się do niego.

Dlaczego zatem warto poprzeć wniosek PRE-PACK? Wycena składnika majątkowego dokonywana jest przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych co gwarantuje, że wycena odpowiadać będzie wartości rynkowej. Zatwierdzenie wniosku PRE-PACK jest uzależnione od wykazania, że cena składnika majątkowego wskazana przez Dłużnika jest wyższa niż kwota możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Powyższe ustalane jest przez tymczasowego nadzorcę sądowego, tym samym wykluczona jest sprzedaż majątku dłużnika po zaniżonej cenie. Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje nabywcę składnika majątkowego oraz jego cenę. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Tym samym w przeciągu 2 miesięcy od ogłoszenia upadłości sprzedany jest majątek dłużnika, co w konsekwencji pozwala syndykowi na przygotowanie planu podziału uzyskanych ze sprzedaży funduszy. Przy założeniu, że lista wierzytelności zostanie sporządzona w przeciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o upadłości w MSiG, to wykonanie planu podziału ostatecznego, a w przypadku wierzycieli hipotecznych odrębnego, może nastąpić już w przeciągu 1 roku od dnia ogłoszenia upadłości. Powyższe oznacza, że wierzyciele mogą zostać zaspokojeniu w przeciągu roku od dnia ogłoszenia upadłości.

Należy podkreślić, że alternatywą wobec PRE-PACK jest tryb zwykły. W postępowaniu na zasadach ogólnych syndyk będzie musiał wpierw dokonać wyceny majątku, która zostanie powierzona rzeczoznawcy majątkowemu. Następnie syndyk złoży wniosek o zatwierdzenie warunków przetargu. Od dnia ogłoszenia upadłości do dnia przeprowadzenia przetargu może minąć nawet rok! Przeprowadzenie przetargu nie gwarantuje znalezienia nabywcy na dany składnik majątkowy. W praktyce zdarza się często, że przedmiot przetargu znajduje nabywcę dopiero za 3 lub 4 przetargiem. Sprzedaż w trybie przetargu może potrwać nawet 2 lata! W trybie zwykłym maksymalny okres do zawarcia umowy sprzedaży może wynieść aż 4 miesiące od dnia zatwierdzenia oferty złożonej na przetargu. Często ceną wyjściową przy przetargach jest cena rynkowa. Z każdym przetargiem cena za przedmiot przetargi jest obniżona i przy organizacji 3 lub 4 przetargów może być niższa nawet o 40% w stosunku do wyjściowej ceny rynkowej! Po zawarciu umowy sprzedaż syndyk musi przygotować plan podziału w zależności: ostateczny lub odrębny (np. przy sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie).  Proces pomiędzy złożeniem, zatwierdzeniem i wykonaniem planu podziału może zająć nawet 6 miesięcy.

Podsumowując, tryb PRE-PACK daje gwarancję wysokiego zaspokojenia roszczeń przy równoczesnym szybkim tempie wypłaty środków na rzecz wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo.